Grundtesen gällande digitalisering är att ”allt som kan förenklas kommer att förenklas” och att ”allt som kan automatiseras kommer att automatiseras”. Med detta menas att så snart det uppstår tekniska och praktiska förutsättningar till att plocka bort manuella arbetsmoment så kommer detta att ske.

En förutsättning till detta är att det går att samordna logik och struktur för hur information kan utbytas mellan olika system i det totala informationsflödet. Och följden av detta är att man successivt kopplar ihop angränsande informationskällor så att antalet punkter där ”läckage” kan uppstå elimineras. Med läckage menas i detta sammanhang moment där den automatiserade processen stannar upp pga ett manuellt steg där information ska kompletteras eller revideras.

Utvecklingen inom automation går nu med en väldigt hög hastighet. Varje månad uppstår det nya tjänster på nätet som erbjuder förenkling av företagens vardag. Vi ser detta inom Ekonomi, HR, CRM, Projekt och många flera administrativa områden. Som exempel inom Ekonomi kan nämnas Bokio där  kunden får stöd med hantering av sin redovisning och lönehantering utan behov av manuell insats. Och givetvis är detta en trend som inom några år blir standard för merparten av alla små och medelstora organisationer.

Vägen till en helt automatiserad funktion för redovisning kommer av att våra grundsystem för inköp, försäljning och logistik allt mer bygger på standardiserade modeller för bokföring och informationsutbyte. Och till detta ska läggas strävan från våra myndigheter att successivt öka möjligheterna till automatiserade flöden för deklarationer av moms, arbetsgivaravgifter odyl. Inom en snar framtid kommer våra ekonomisystem att vara uppkopplade i realtid mot myndigheterna med följden att ”månadsbokslut” förenklas för att så småningom i princip upphöra.

En av de målgrupper som påverkas av denna utveckling är våra redovisningsbyråer som ännu i hög grad lever på ”arbetade timmar” vid hantering av bokföring och löner. Det vi nu ser framåt är att timmarna kommer att minska. Inledningsvis långsamt men därefter i en väldigt hög takt. Och blickar vi 10 år framåt (vilket är en exceptionellt lång tidshorisont sett till utvecklingstakten idag) finns det skäl att ifrågasätta om det egentligen finns något behov alls av redovisningsbyråer.

Den naiva läsaren säger då att detta enbart avser fåmansföretag. Den kloka läsaren inser dock att det som initialt gäller för fåmansföretag kommer att bli verklighet även för medelstora och stora organisationer, och då talar vi inte om 30 år utan snarare om 5-7 år. Detta innebär att de redovisningsbyråer som idag enbart lever på ”arbetskraft” kommer försvinna medan de byråer som de investerar i digitalisering med AI, RPA och robotisering kan förlänga sin livscykel ytterligare ett antal år.