Implema har nyligen lanserat en ny leverans- och prismodell för införande av affärssystem. Tjänsten kan liknas vid ”all inclusive” där kunden betalar en fastställd abonnemangsavgift som inkluderar nyttjanderätt av systemet (motsvarande licenser), drift (cloudtjänst) samt hela tjänstepaketet för implementeringen. Istället för att kunden ska betala för en stor och tung investering vid implementeringen sprids kostnaden ut över tid, på samma sätt som gäller för alla molntjänster. Skillnaden i detta fallet är dock att hela tjänstepaketet ingår, och inte enbart systemet.

En felaktig jämförelse vore att likna upplägget vid en sk finansieringslösning som faktiskt redan förekommer även om den inte är så vanlig, dvs att kunden kan sprida ut sin betalning över tid genom att en finansiell aktör istället för kunden betalar leverantören vid implementeringen. Skillnaden i detta fallet är att leverantören också tar en finansiell risk genom att erbjuda en komplett leverans till en fastställd abonnemangsavgift.

Det blir en form av garanterad takkostnad. Givetvis kan även dessa installationer hamna i gråzoner när det gäller vad som avtalats och eventuella missförstånd under upphandlingen, men Implemas avsikt verkar ändå vara att tillämpa en kundvänlig attityd i dessa situationer (inom rimlighetens gränser). Samtidigt ska det tilläggas att hela upplägget bygger på att kunden kan acceptera en branschpaketerad standarduppsättning av systemet med viss begränsning i avsteg och anpassningar. Därmed ska risken för avvikelser vara begränsad. Men till detta ska alltid läggas osäkerhet gällande migrering av data, integrationer med externa system samt förändringsledning.

Det är positivt att Implema tar detta initiativ. Branschen behöver komma bort ifrån ”jagandet av debiterbara timmar” och istället fokusera på att genomföra en ”kvalitativ leverans”. Det bör vara mer prioriterat att få en nöjd kund istället för att få betalt för varje arbetad timma. Som status är idag i branschen ser vi i 19 av 20 projekt att det uppkommer oenighet om leverantörens debiterade timmar som följd av att leverantören förbrukat mer timmar än vad som estimerats under upphandlingen. Det finns inget motiv till varför IT-branschen ska skilja sig mot andra branscher och fastpriser/takpriser kommer med all säkerhet att bli mer vanliga framöver.

Även om Implemas initiativ är unikt så är det inte första gången denna modell lanserats. Redan för 7-8 år sedan fanns det partners till Microsoft som lanserade liknande leverans- och prismodell. Det fick dock inget riktigt genomslag vid denna tidpunkt och det återstår att se ifall Implemas försök blir permanent eller temporärt. Implema har dock en historik av att vara uthållig och långsiktig. Vi får hoppas att det blir en permanent modell och att den kan inspirera fler leverantörer till att följa efter. Branschen måste komma bort ifrån en timbaserad prissättning.