I vår intervjuserie med de olika ledande företagen kring ekonomisystem till Sveriges kommuner har turen kommit till CGI och Raindance. Här har vi träffat Pelle Nauclér, Vice President och ansvarig för affärsområdet Raindance inom CGI. Pelle har tidigare arbetat med egenutvecklad programvara i Silicon Valley, USA, och med Microsofts affärssystem på Accenture. Han kommer närmast från en roll som ansvarig för Microsoft Dynamics inom CGI Sverige, och har nu haft sin nuvarande roll som ansvarig för Raindance i snart tre år. Det innebar ett kärt återseende till arbete med egenutvecklad programvara.

Just detta ser CGI, både i Sverige och internationellt, som ett av sina viktiga satsningsområden. Inom detta område levererar CGI även andra välkända systemlösningar, som t.ex. HR-systemet Heroma och det finansadministrativa systemet TWIN.

 

 Marknaden har varit inne i en relativt stabil högkonjunktur under ett antal år, hur uppfattar ni nuvarande efterfrågan på marknaden för Raindance, både från befintliga kunder och nytillkommande?

 – Ser man historiskt har det varit ovanligt många upphandlingar de senaste åren, vilket ser ut att fortsätta även 2019. Raindance har också varit särskilt lyckosamma med att en betydande andel kunder väljer just Raindance. Att vårda våra befintliga kunder och växa tillsammans med dem är viktigt för oss. För att hantera både ett stort inflöde av nya kunder och möta efterfrågan hos befintlig kundbas har vi rekryterat och vuxit inom alla områden, konsult, support, utveckling de senaste åren. För CGI är långsiktighet viktig och merparten av medarbetarna har ett delägarskap i företaget som främjar till att vårda relationen på lång sikt.

Vi ser ett stort intresse från befintliga kunder att nyttja optioner och utöka sin Raindancelösning med fler moduler inom t.ex. inköp och beslutstöd men även att tillsammans med CGI arbeta med förändringar inom organisation, styrning samt automatisering. För nya kunder innebär ett väl genomfört arbete under införandet av ekonomifunktionerna att de blir nöjda kunder som vill fortsätta att växa i vår lösning.

 

Upplever du att marknaden för affärssystem har förändrats de senaste 5 åren, och i så fall hur? 

– Den stora förändringen har varit att kommuner, i allt större grad, går samman och upphandlar gemensamt. Vi har fått förmånen att genomföra en majoritet av dessa projekt och därmed byggt upp ett effektivt sätt att genomföra denna typ av införandeprojekt.

SaaS efterfrågas i något större utsträckning de senaste åren. Dessutom omfattar allt fler upphandlingar samtliga processer – ekonomi, inköp och beslutstöd – antingen direkt i upphandlingen eller som optioner.

Kunderna ställer större krav på oss leverantörer i form av projektinförande och branschkunskaper.  Detta har vi lyckats med att leverera genom våra engagerade konsulter med mångårig erfarenhet från framförallt offentlig sektor. 

 

Med Raindance har CGI under många år fokuserat mot den offentliga sektorn, men ni har ju också kunder inom den privata sektorn. Hur ser ni på dessa marknadssegment i framtiden?

– Vi har ett stort fokus på offentlig sektor där vi genom åren byggt upp en stor kompetens. Ett införande är så mycket mer än själva systemet för att kunden skall känna sig trygg och nöjd samt ha en fungerande drift och användning av systemet.

Inom privat sektor finns flera intressanta segment där vi ser tillväxt, såsom finans- och tjänstesektorerna, där ett antal stora svenska företag idag använder Raindance. CGI har leveranser kring en rad olika ekonomisystem och rekommenderar det system som passar rätt kund/segment då långsiktighet och nöjda kunder är ledstjärnor inom CGI.

 

Vilka skulle du säga är de främsta styrkorna med ert erbjudande med Raindance, både som produkt och leverantör av systemet?

– Vi har ett helhetserbjudande avseende de administrativa processerna såsom inköp, ekonomi, beslutsstöd. Raindance är ett modernt, flexibelt affärssystem med enkelt gränssnitt, med mobilitet i form av Appar. Det är ett helintegrerat system som är lätt att uppgradera, vilket medför att kunden under hela avtalstiden får in ny funktionalitet och har ett modernt affärssystem med låg totalkostnad över tid.

CGI:s Raindanceverksamhet har en egen konsultorganisation med för branschen oerhört erfarna konsulter som kan se till att systemet konfigureras optimalt enligt best practices. Då konsult, support och utveckling finns i samma organisation ges förutsättningar för att skapa en optimal driftslösning, såväl för arbetsflöde och processer som för prestanda, över hela avtalslängden. CGI arbetar med 250 av Sveriges kommuner med olika typer av IT-tjänster, i hela värdekedjan för den pågående digitala transformationen: allt från molnlösningar, elektroniska identifierings- och säkerhetslösningar till HR- och lönesystem.

Vi har långa relationer med våra kunder, som i högsta grad påverkar produktens utveckling varje år genom den aktiva användarföreningen. Det som i slutändan gör skillnad är förändringsresan över tid, det vill säga vilken erfarenhet och stöd kunderna kan få i förändringsresan och vad vi tillsammans skapar under en hel avtalstid.

 

Mycket av det som idag diskuteras i media handlar om molnet. Var placerar ni Raindance i detta generationsskifte?

– Raindance är ett standardsystem med få kundunika anpassningar vilket lämpar sig oerhört väl att drifta som en molnlösning.

När det gäller molntjänst eller inte får man ställa sig frågan vad man som kund vill uppnå. Enkelhet i uppgraderingar och samma programkod för alla kunder har vi haft under mycket lång tid. Installation av klienter m.m. är borta sedan flera år. Säkerhet och datacenter har CGI arbetat med sedan starten av företaget. Till stor del går det fritt att välja ifall man som kund uppgraderas samtidigt som andra kunder eller vill att servicefönster och nyheter inte skall effektueras under vissa tidpunkter på året. Uppgraderingar och kostnadseffektivitet under avtalslängden har ständigt varit relevant för Raindance och vi fortsätter denna utveckling även framgent.

 

Det händer också mycket inom Robotisering och AI. Hur tycker ni som affärssystem-leverantör att man skall förhålla sig till denna utveckling? Integrera eller utveckla egna lösningar inom ramen för affärssystemet?

– CGI:s framgång beror till stor del på att det är ett globalt företag (70.000 anställda) med stora resurser inom bl.a. robotisering och AI, samtidigt som fokus är på lokal närvaro för att på plats förstå och hjälpa våra kunder. Inom Robotisering och AI gör CGI därför stora satsningar både tillsammans med globala kunder och mer lokalt. Ett lokalt exempel i Sverige är att CGI är medgrundare och sponsor av AI INNOVATION of Sweden (www.ai.se).

Vi på CGI tror på en kombination av att integrera och utveckla egna lösningar inom ramen för affärssystemet. Konkret har vi de senaste 12 månaderna gjort båda varianterna: RPA-projekt tillsammans med myndigheter/landsting integrerat med Raindance, samt AI-utveckling inom ramen för Raindance.

 

Vad står överst på er lista när det gäller framtida vidareutveckling av produkten?

– Att arbeta vidare med de lösningar vi skapat avseende RPA och AI samt att bygga på ytterligare funktioner för detta. Vi kommer även att fortsätta utvecklingen av molnbaserade funktioner avseende vissa delar i produkten.

 

Sammanfattningsvis, något speciellt som du skulle vilja poängtera från den här intervjun?

 – Förutom att ligga i framkant med produkten, bl.a. avseende funktionalitet och automatisering/AI, så skulle jag vilja poängtera tre saker som särskiljer oss som leverantör på marknaden:

  1. Branscherfarenhet: Många anställda har mycket lång erfarenhet av offentlig sektor
  2. Global och lokal: Vi kombinerar global finansiell styrka med lokal expertis
  3. Helhetsleverantör: Vi är en helhetsleverantör med konsulter, support, utveckling och drift tillsammans med CGI:s hela erbjudande inom digitalisering och säkerhet.

Merparten av våra anställda är delägare i CGI, vilket skapar en långsiktighet. Och det som i slutändan gör skillnad är förändringsresan över tid, det vill säga vilken erfarenhet och stöd kunderna kan få i sin utveckling av arbetssätt och processer med Raindance och vad vi tillsammans skapar under en hel avtalstid. För mig är detta en av anledningarna till våra många och långvariga kundrelationer.

 

Tack Pelle för svar på våra frågor i denna intervju!